NHỮNG BIẾN ĐỔI CƠ BẢN CỦA

GIA ĐÌNH

VIỆT NAM TRONG TKQĐ LÊN CNXH

“… nhiều gia đình cộng lại mới thành hội, hội tốt thì gia đình càng tốt, gia đình tốt thì hội mới tốt. Hạt nhân của hội chính gia đình” – Hồ Chí Minh    

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *